ESPA-PKM-Diexodos

Επικοινωνία:  info@mamaras.com
Social with us: linkedin  fb icon 325x325

Υπηρεσίες

 

Πιο συγκεκριμένα η Μαμάρας & Συνεργάτες προσφέρει υπηρεσίες στους τομείς : 

Η Μαμάρας & Συνεργάτες έχει σαν στόχο την κάλυψη των αναγκών κάθε σύγχρονης επιχείρησης. 

Για αυτό το λόγο προσφέρει custom-made υπηρεσίες ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Ανθρώπινο δυναμικό


Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι μιας επιχείρησης. Η “Μαμάρας & Συνεργάτες” προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών που περιλαμβάνει τόσο εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα, όσο και θέματα ανάπτυξης προσωπικού. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:
 

 • Οργανόγραμμα 
 • Εκπαίδευση στελεχών 
 • Εύρεση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού 
 • Παρακολούθηση μισθολογικών ζητημάτων 
 • Συστήματα υποκίνησης 
 • Μελλοντικός σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού

 

Αποτίμηση επιχειρήσεων


Η εταιρεία μας σε συνεργασία με πιστοποιημένους εκτιμητές αναλαμβάνει την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της. Οι εκτιμήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα και εκπληρώνουν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. Η πιστοποιημένη εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να γνωρίζει την σημερινή πραγματική αγοραία αξία των παγίων στοιχείων τους για λόγους τραπεζικού δανεισμού, εισαγωγής στο Χ.Α.Α., διευθέτησης εσωτερικών ζητημάτων, συγχωνεύσεων κτλ.

 • Αγορά ή πώληση της επιχείρησης
 • Εισαγωγή στο χρηματιστήριο
 • Συγχωνεύσεις
 • Αποχώρηση μετόχων / ιδιοκτητών
 • Συμμετοχή εταιρίας Venture Capital
 • Αυξήσεις κεφαλαίου
 • Στρατηγικές συνεργασίες - Joint Ventures

 

Διοικητική οργάνωση και στρατηγική


Τα πρώτα βήματα για την ένταξη μιας εταιρίας στο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι οι διαδικασίες ίδρυσης, σύστασης και έναρξης. Η “Μαμάρας & Συνεργάτες” αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει όλα όσα χρειάζονται τόσο για την έναρξή της όσο και για οποιαδήποτε μεταβολή της.

 • Ίδρυση και σύσταση εταιρίας
 • Σύνταξη καταστατικού
 • Σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και ελέγχου
 • Διαδικασίες και έντυπα
 • Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
 • Εταιρικές μεταβολές
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές
 • Ανάπτυξη μέσω franchise

 

Εξαγορές και συγχωνεύσεις


Απευθυνόμαστε σε κάθε επιχειρηματία ή ομάδα επιχειρηματιών που ενδιαφέρεται για την θετική εξέλιξη και ανάπτυξη της επιχείρησης του, και αναζητά υπηρεσίες που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Έτσι η Μαμάρας & Συνεργάτες είναι σε θέση να προτείνει λύσεις και να στηρίξει κάθε επιχειρηματικό σχήμα.

 • Έρευνα αγοράς
 • Αξιολόγηση επιχειρηματικών ευκαιριών
 • Επιλογή στόχων προς εξαγορά
 • Εκτίμηση - αξιολόγηση τιμήματος
 • Επιχειρησιακό σχέδιο εξαγοράς / συγχώνευσης
 • Διαδικασίες διαπραγμάτευσης
 • Επαλήθευση οικονομικών στοιχείων (due diligence)
 • Ανεύρεση πόρων
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή της συμφωνίας

 

Επενδυτικά προγράμματα


Βασικός στόχος κάθε επιχειρηματία είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησής του. Τα επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα δίνουν την δυνατότητα σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς να χρηματοδοτηθούν μέσω επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στον εκάστοτε φορέα για την υλοποίηση ενεργειών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους. Έτσι εμείς σας καλύπτουμε από τυχόν λανθασμένες αποφάσεις και σας προτείνουμε λύσεις ως αποτέλεσμα της βαθιάς γνώσης της επιχείρησης, του περιβάλλοντος, αλλά και των συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων και αναγκών, με γνώμονα τις ανάγκες σας σήμερα και στο μέλλον.

 •  Σχεδιασμός επενδυτικών αναγκών
 • Διαχείριση επενδυτικών προτάσεων
 • Ενημέρωση για νέα προγράμματα

 

Φορολογία - Λογιστική


Η ικανοποίηση των αυξημένων φορολογικών και λογιστικών αναγκών των πελατών μας, αποτελεί για εμάς πρωταρχικό στόχο. Η βαθιά γνώση και η πολυετής εμπειρία όλων των στελεχών της επιχείρησης σε τέτοιου είδους θέματα μας επιτρέπει να δίνουμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες συνοδευμένες από ποιοτικές υπηρεσίες.

 • Εταιρική φορολογία
 • Φορολογία φυσικών προσώπων
 • Ζητήματα ακίνητης περιουσίας
 • Διεθνείς συναλλαγές
 • Εγκατάσταση και οργάνωση λογιστηρίων
 • Αναδιοργάνωση υφιστάμενων λογιστηρίων
 • Επίβλεψη λογιστηρίων
 • Ειδικές φορολογικές συμβουλές
 • Ταμειακές ροές
 • Αναλυτική λογιστική
 • Κατάρτιση ισολογισμών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 • Διεθνή λογιστικά πρότυπα

 

Χρηματοοικονομική διαχείριση


Όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν Λογιστήριο. Όμως οι σύγχρονες απαιτήσεις το καλούν να ξεπεράσει τη παραδοσιακή λειτουργία του. Το σύγχρονο λογιστήριο δεν συλλέγει απλώς και καταγράφει στοιχεία, είναι εργαλείο της διοίκησης, παρέχοντας πληροφορίες μέσω οικονομικών αναφορών (reports), που βοηθούν στη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Η “Μαμάρας & Συνεργάτες” προσφέρει στην επιχείρησή σας ένα σύνολο από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως:

 • Έλεγχος και παρακολούθηση αποτελεσμάτων
 • Ρευστότητα
 • Μακροπρόθεσμος δανεισμός
 • Συνεργασία και διαπραγμάτευση με τράπεζες
 • Ομολογιακά  δάνεια
 • Διαχείριση ακινήτων επιχείρησης
 • Έκδοση νέων μετοχών
 • Αποτίμηση εταιρικής αξίας
 • Χρηματοοικονομική διάγνωση / αναδιάρθρωση δανείων
 • Χρηματοδοτικές πιστώσεις / leasing και συμβάσεων factoring

 

 

iso

CERTIFIED M.S.
ISO 9001:2015

Η EUROCERT πιστοποιεί ότι η εταιρεία ΜΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο: ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015. Λεπτομέρειες της εφαρμοζόμενης πολιτικής ποιότητας μπορείτε να δείτε εδώ.